มีอะไรใน...กำแพงเพชร

ตอนเด็กๆเคยได้ยินคำถามเล่นๆไหมว่า จังหวัดอะไรรวยที่สุด? หลายคนตอบว่า กำแพงเพชร เพราะขนาดกำแพงยังเป็นเพชรเลย แต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวจังหวัดนี้ซักที ส่วนใหญ่ผ่านตอนขับรถขึ้นภาคเหนือ จนกระทั่งมาทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดนี้จึงได้มาเที่ยว ทำให้ทราบว่า จังหวัดนี้มีความสำคัญอยู่มิใช่น้อย เคยเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน

ภายในเมืองและนอกเมืองมีโบราณสถานใหญ่น้อยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์ กลางเมืองมีวัดพระแก้ว วัดพระธาตุเป็นศูนย์กลาง เป็นวัดหลวงที่มีเฉพาะเขตพุทธาวาส ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา ทางด้านทิศเหนือ ของวัดพระแก้วเป็นบริเวณที่เรียกว่าสระมน (เชื่อกันว่าเป็นบริเวณวังโบราณ) และเทวสถานศาลพระอิศวรซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา บริเวณนอกเมืองทางด้านทิศเหนือ มีกลุ่มวัดโบราณขนาดใหญ่น้อยประมาณ 40 แห่ง สร้างอยู่บนเนินเขาลูกรังขนาดย่อม จัดเป็นเขตอรัญญิกของเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานสำคัญ ได้แก่ วัดพระนอน วัดป่ามืด วัดพระสี่อิริยาบถ วัดฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วัดสิงห์ วัดกำแพงงาม วัดเตาหม้อ วัดช้างรอบ และวัดอาวาสใหญ่ กลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิกนับเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชร ด้วยโบราณสถานสร้างรวมกลุ่มหนาแน่นในบริเวณพื้นที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน โบราณสถานมีขนาดใหญ่โตอลังการใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างและมีความงดงามทางศิลปกรรมของสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรควบคู่กันไป จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก


จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิงวัดพระบรมธาตุตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครชุม เป็นเจดีย์ที่เจ้าพระยาลิไทเสด็จมาสถาปนาและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เมื่อ พ.ศ.1900 เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ต่อมาพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงได้ปฎิสังขรณ์เป็นเจดีย์แบบพม่าดังที่ปรากฏ เมื่อ 80-90 ปีมาแล้ว


นอกจากโบราณสถานต่างๆ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่งที่น่าสนใจทีเดียว ในภาพนี้คือน้ำตกคลองลาน เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก สูงประมาณ 100 ม. ตกลงมาผ่านหน้าผากว้างประมาณ 40 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ การเดินทางไปก็สะดวกตั้งอยู่ในอุทยานฯคลองลาน ขับรถเข้าไปได้และเดินประมาณ 200ม.ก็ถึง น้ำตกแห่งนี้เกิดจากเทือกเขาคลองลาน เขาคลองขลุง และเขาคลองสวนหมาก

ใครยังไม่เคยไปก็ลองไปดูนะแล้วจะรู้ว่า มีอะไรใน... กำแพงเพชร มากกว่าที่คิดอีกเยอะ

Posted by Picasa